Woningcorporaties

Asielzoekers met een verblijfsvergunning gaan deel uitmaken van de Nederlandse maatschappij. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar het aantal vergunninghouders die gemeenten moeten huisvesten. Hoeveel asielzoekers met een verblijfsvergunning ergens komen wonen, hangt af van het aantal inwoners in een gemeente. Dit is geregeld in de Huisvestingswet. De precieze aantallen maakt de Rijksoverheid elk half jaar bekend.

Taakstelling gemeenten 2016
Gemeenten hebben de taak om asielzoekers met een verblijfsvergunning woonruimte te geven. In de eerste helft van 2016 ging het om 20.000 mensen. In de tweede helft van 2016 moeten gemeenten naar verwachting 23.000 van deze vergunninghouders woonruimte bieden.

Nauwe samenwerking woningcorporaties en gemeenten
Woningcorporaties willen gemeenten graag helpen het toenemend aantal mensen dat mag blijven te kunnen huisvesten. Volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wachten tienduizenden mensen met een verblijfsvergunning in asielzoekerscentra op een woning. Meestal zijn het corporaties die hen huisvesten. Ongeveer 14 procent van alle vrijkomende woningen gaat naar erkende vluchtelingen, blijkt uit onderzoek van Aedes.

Gemeenten en woningcorporaties zoeken naar extra woonruimte buiten de reguliere sociale huurwoningen zodat er voldoende woningen zijn voor vergunninghouders, zonder dat andere woningzoekenden in de knel komen. Die oplossingen zijn er op sommige plaatsen al, maar het is niet eenvoudig.

Taalbarrières
Corporaties ondervinden een aantal moeilijkheden bij de huisvesting van statushouders. Eén van de redenen is dat 16 procent aangeeft dat er te weinig geld is voor begeleiding en integratie waardoor vergunninghouders niet goed op de hoogte zijn van de rechten en plichten die de huurwoning met zich meebrengt. Zo kan het zijn dat er bijvoorbeeld schulden ontstaan. Cruciaal natuurlijk dat de statushouder begrijpt waar hij of zij voor tekent en welke gevolgen het heeft als hij/zij niet aan de verplichtingen kan voldoen.

Een goed begin is om huurcontracten te laten vertalen en deze als aanhangsel toe te voegen. Verder is het wenselijk om bij het moment van ondertekenen een tolk per telefoon in te schakelen. Dit is binnen één minuut geregeld; 7 dagen per week, 24 uur per dag. Bij complexere gesprekken, bijvoorbeeld als het om een huurachterstand gaat, is het vaak raadzaam een videotolk of een tolk op locatie in te schakelen. Zeker als er drie of meer mensen bij het gesprek betrokken zijn.