Rijksoverheid

Wat als iemand de Nederlandse taal niet machtig is? Een antwoord daarop is niet zo eenvoudig te geven. Er spelen namelijk twee overwegingen een rol. Aan de ene kant worden buitenlandse burgers geacht (binnen drie jaar) de Nederlandse taal voldoende te beheersen. Aan de andere kant heeft u te maken met het zorgvuldigheidsbeginsel (art 3:2 Awb). Dit algemeen beginsel van behoorlijk bestuur weegt uiteindelijk het zwaarst. Het houdt in dat u formeel gezien uw uiterste best dient te doen om de burger te begrijpen, in acute en minder acute gevallen.

Het werk van professionele tolken is van groot belang voor de overheid en semioverheidsinstanties. Tolken worden dan ook voor zeer diverse onderwerpen ingezet:

 • Buitenlandse verkenningsmissies
 • Handelsdelegaties
 • Gehele vreemdelingenketen
 • Zorg voor vluchtelingen
 • Rechtsbijstand
 • Opsporingsketen
 • Detentie
 • Reclassering
 • Uitvoering van de werknemersverzekeringen

Professionele tolk
De kwaliteit van een vertolking is kritiek als het bijvoorbeeld gaat om de complexiteit van een onderwerp als de wet, of het belang van een onderwerp als medische diagnose. Een tolk moet vaak complexe concepten, technische of gespecialiseerde taal duidelijk communiceren. Tolken behelst veel meer dan het omzetten van woorden van de ene taal naar de andere taal. Er zijn ethische, vertrouwelijke, culturele en andere zaken waarmee rekening gehouden dient te worden. Een professionele tolk houdt hier allemaal rekening mee.

 Voordelen van een professionele tolk:

 • Nauwkeurige, volledige en transparante vertolking
 • Bespaart tijd en is kostenefficiënt
 • Handhaaft, respecteert en portretteert professionaliteit
 • Wordt geleid door een professionele ethische code
 • Bemoeit zich niet met het gesprek en geeft geen advies
 • Kostbare misverstanden en medische missers worden geminimaliseerd
 • Helpt bij cross-culturele verschillen en kan fungeren als gids in cross-culturele zaken