Onderwijs

In Nederland wonen kinderen en jongeren uit een diversiteit van landen. Een deel van deze kinderen en jongeren zijn nieuwkomers die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Hoewel hun ouders verplicht zijn om een inburgeringscursus te volgen, zijn kinderen en jongeren tot 16 jaar niet verplicht om in te burgeren. Ze moeten echter volgens het Nederlandse leerplichtstelsel wel zo snel mogelijk naar school, in ieder geval binnen 3 maanden, zodat ze Nederlands leren en niet geïsoleerd raken.

Volgens de Landelijke Onderwijs Werkgroep voor Asielzoekers en Nieuwkomers (LOWAN) vormt de toestroom van asielzoekerskinderen een bron van zorgen voor scholen. Leerkrachten weten niet altijd goed hoe ze moeten omgaan met getraumatiseerde vluchtelingen. Daarnaast is het aantal leerkrachten een probleem. Het aantal asielzoekers in Nederland groeit over het algemeen harder dan de capaciteit van scholen, terwijl kinderen in asielzoekerscentra wel recht hebben op onderwijs.

Eén van de struikelblokken is de taalbarrière. Niet alleen tussen leerkracht en kind, maar ook tussen leerkracht en ouders want er zullen uiteindelijk ook situaties ontstaan dat oudergesprekken noodzakelijk zijn. Zowel één op één als tijdens reguliere ouderavonden. Idealiter wordt er gebruik gemaakt van tolken. Hieraan zijn echter kosten verbonden en het is lang niet altijd duidelijk of hier regelingen voor bestaan.

Via het Ministerie van OCW zijn er diverse financiële regelingen met betrekking tot onderwijs aan nieuwkomers. Zo kunnen scholen bijvoorbeeld een tegemoetkoming krijgen voor het opstellen van speciale lesprogramma’s als er ten minste vier nieuwkomers ingeschreven zijn op de school. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft het 'Informatiedocument onderwijs aan asielzoekerskinderen' van het Ministerie van OCW ter download ter beschikking gesteld. Verder kunt u ook bij LOWAN terecht voor advies en informatie.

Scholen die bij LOWAN zijn aangesloten, komen in aanmerking voor een speciale regeling met betrekking tot tolkdiensten voor het wegnemen van taal- en cultuurbarrières. Niet alleen wanneer de communicatie met een leerling ondersteuning van een tolk nodig heeft, maar bijvoorbeeld ook tijdens leraar-/oudergesprekken.

Wij bieden verschillende vormen van tolkdiensten. Zo kunt u binnen enkele minuten een tolk per telefoon inschakelen, maar ook een tolk op locatie bespreken voor meer complexere gesprekken. Naast deze traditionele dienstverlening is het zelfs mogelijk om via de TALK! app via smartphone of tablet een tolk in te schakelen en u kunt zelfs een tolk per video op tablet, smartphone of computer bij een gesprek betrekken.

Het is van groot belang dat anderstalige nieuwkomers zich snel thuis voelen in hun nieuwe leefomgeving, maar vooral dat zij begrepen worden. Het wegnemen van taalbarrières bevordert hun gevoel van welbehagen, maar ook integratie. Ja, ze moeten onze taal leren om te kunnen integreren. Maar dan hebben zij in het begin wel ondersteuning nodig om verder te komen!