Gemeenten

Gemeentes krijgen een steeds belangrijkere rol als het gaat om vluchtelingen en/of statushouders. Gemeentes verlenen hulp bij de eerste (nood)opvang, zorgen voor permanente huisvesting, inburgering en begeleiden deze mensen naar werk. Om dit gehele traject zo goed mogelijk te laten verlopen is er veel communicatie nodig met alle betrokken ambtenaren, vrijwilligers en de statushouder. Veel verschillende afdelingen van de gemeente krijgen dan ook te maken met iemand die (nog geen) geen Nederlands of Engels spreekt. Hoe beter de statushouder alle rechten en plichten begrijpt, hoe groter de kans op succesvolle integratie. Een professionele tolk is dan ook cruciaal zodat er geen kostbare tijd verloren gaat.

Hieronder vindt u een overzicht van de afdelingen waarmee een statushouder onder andere binnen de gemeente te maken krijgt.

Publiekszaken/Burgerzaken
Een correcte registratie in het BRP-register is belangrijk omdat een foutieve registratie grote gevolgen kan hebben. Hoewel de huidige invoering van ‘BRP-straten’ dit inschrijvingsproces versnelt, blijft het noodzakelijk om gegevens te controleren en aan te vullen.

Afdeling wonen
De verwachting is dat gemeenten in 2016 en 2017 43.000 statushouders per jaar huisvesten. Alle rechten en plichten moeten dan ook duidelijk gemaakt worden aan de statushouders. Voordat er een overeenkomst wordt getekend is het dan ook noodzakelijk dat alles goed begrepen wordt. Meestal worden deze gesprekken gecombineerd met een uitleg over de rechten en plichten met betrekking tot een bijstandsuitkering. Zie ook: Opnieuw Thuis.

Afdeling inburgering
Nieuwkomers moeten aan regels voldoen om in Nederland te kunnen wonen en werken. Een groot deel van de vergunninghouders moet bijvoorbeeld verplicht inburgeren. Zij moeten de taal leren spreken en de Nederlandse samenleving leren kennen. Daarom moeten zij een inburgeringsexamen of een staatsexamen Nederlands doen. Men is zelf verantwoordelijk voor dit traject waarvoor men een lening kan afsluiten bij DUO.

Afdeling Participatie
Het participatieverklaringstraject, onderdeel van de maatschappelijke begeleiding, wordt vanaf 2016 door gemeenten aangeboden aan inburgeringsplichtige vergunninghouders. Het participatieverklaringstraject bestaat uit het verzorgen van een inleiding, nadere begrippen en de tekst van de participatieverklaring (bijvoorbeeld met een workshop en/ of gesprek over de Nederlandse kernwaarden en spelregels van circa een dagdeel) en het aanbieden van de landelijke participatieverklaring (in het Nederlands) ter ondertekening. Indien de vergunninghouders onvoldoende Nederlandse taal machtig zijn wordt de inzet van een tolk aangeraden.

Sociale Wijkteams
Bijna elke gemeente heeft sinds de nieuwe WMO vanaf 1 januari 2015 een vorm van een sociaal wijkteam. Hoewel elke gemeente hieraan een eigen invulling heeft gegeven, gaat het vaak om complexe multiproblematiek. Een taalbarrière en culturele verschillen maken dit soort gesprekken extra moeilijk. Door de inzet van een professionele tolk wekt u vertrouwen omdat de cliënt in zijn/haar moedertaal wordt aangesproken waardoor de gesprekken efficiënt verlopen.

ProDemos Toolbox Participatieverklaring
ProDemos heeft in opdracht van het ministerie van SZW een Toolbox Participatieverklaring ontwikkeld voor gemeenten. Deze Toolbox Participatieverklaring  kunnen gemeenten en organisaties gebruiken voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Lees meer ->

Stappenplan werk en vluchtelingen
De recente asielstroom leidt niet alleen tot uitdagingen; het leidt ook tot kansen. Een groot deel van de vluchtelingen in Nederland is inmiddels statushouder en mag aan het werk. Wilt u ook een vluchteling in dienst nemen? Met dit stappenplan van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weet u binnen twee minuten of u iemand mag aannemen! Lees meer ->